Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Лист-запрошення на конкурс "У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє"

Положення про конкурс "У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє"

План заходів виховання та розвитку дитини у коледжі на 2019 рік

План роботи коледжу на грудень 2018 року

План роботи коледжу на листопад 2018 року

План роботи коледжу на жовтень 2018 року

План роботи коледжу на вересень 2018 року

Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється згідно вимог основних діючих директивно-нормативних документів:

 - Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. № 344/2013;

- «Положення про державний вищий заклад освіти» від 5 вересня 1996р. №1074;

 - «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу»         № 1085 від 15.10.2015 р.;

- «Положення про організацію навчального процесу у КВНЗ КОР «Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва» затверджене педагогічною радою 25.02.15р.;

- «Про типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів» від 20.12.1993 №455;

- «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене Міністерством освіти України за №93 від 08.04.93р.; (Із змінми внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 351 від 20.12.94)

 - Лист МОН України № 1/9-427 від 8.09.15 р. «Щодо діяльності органів студентського самоврядування»

- «Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу держаної кваліфікаційної (екзаменаційної) комісії у ВНЗ України» – лист Міносвіти України від 29.12.93р. за №831 -5/1259

- Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту»;

- Закону України «Про мови»;

- діючих ОКХ та ОПП;

- Концепції національного виховання та інших.

Директивно-нормативні документи по мірі їх надходження реєструються і доводяться до відома керівного складу і  до  кожного члену колективу.

Кожний навчальний рік у закладі завершується засіданням педагогічної ради, на якому розглядаються питання виконання планів навчально-методичної і виховної роботи, аналізуються результати і визначаються проблеми, над якими педагогічний колектив працюватимете в наступному навчальному році.

Вся навчально-виховна робота планується з урахуванням визначених проблем, робиться корегування напрямків роботи з дотриманням вимог останніх нормативно-керівних документів і сьогодення.

Основне завдання педколективу - це системна і цілеспрямована робота щодо забезпечення студентів стабільними знаннями, виконання державних вимог до рівня професійної підготовки в умовах реформування вищої освіти в Україні і безпосередньо в навчальному закладі, організація роботи по працевлаштуванню студентів, активізація роботи по вивченню, поширенню і узагальненню передового педагогічного досвіду, спрямованого на отримання студентами стійких знань та вмінь.

Навчально-виховний процес в  школі забезпечують такі плани роботи:

- План засідань педагогічної ради;

-  План засідань методичної  ради;

- Плани роботи циклових комісій;  

- План роботи бібліотеки;

- План виховної роботи;

- План роботи по організації практичного навчання;  

- Плани   підвищення   кваліфікації викладачів;

- План роботи навчальної частини. 

Плани щорічно складаються до початку навчального року і становлять підставу системи внутрішнього контролю.

Згідно робочих навчальних планів зі спеціальності до початку навчального року розробляється графік навчального процесу на рік, який затверджується директором коледжу.

При плануванні навчального процесу велика увага приділяється розкладу занять, який визначає чітку організацію навчально-виховного процесу. Розклад навчальних занять стабільний, складається посеместрово у відповідності з графіком навчального процесу та навчальними планами з кожної спеціальності. Розклад занять складено з дотриманням методичних вимог, а також з дотриманням нормативних вимог стосовно читання окремих предметів. Тижневе навантаження не перевищує 36 годин на всіх курсах.  Окремо складено розклад індивідуальних занять. 

Заміна навчальних занять, передбачених діючим розкладом (у випадку хвороби, відрядження викладачів і інше), реєструється у від­повідному журналі та доводиться до відома викладачів та студентів розпорядженням по навчальній частині.

Навчально-виховний процес не може успішно реалізуватись без перевірки, обліку і аналізу різних його напрямків.  

 У закладі діє система внутрішнього контролю, яка дозволяє:

- організувати роботу педагогічного колективу по вдосконаленню організації навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки молодших спеціалістів;

- своєчасно впливати на хід навчально-виховного процесу і корегувати його по мірі необхідності щодо сучасних вимог і директивно-нормативних документів;

- виявити, узагальнити і розповсюдити передовий педагогічний досвід, нові методи і методики викладання, нетрадиційні методи навчання;

- здійснювати контроль за виконанням нормативної документації, директивних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,   за виконанням навчальних планів і програм, відповідності їх освітньо-кваліфікаційним вимогам;

- здійснювати контроль за змістом та методикою проведення навчальних занять, за роботою циклових комісій, кабінетів тощо.

Але основне завдання контролю вбачаємо в:

- виявленні ефективності проведення всіх форм занять;

- систематичній оцінці якості навчання;

- виявленні причин, які знижують якість навчання;

- розробці та реалізації заходів по вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Відпрацьована, також, система контролю за діяльністю викладача - всі обов'язки викладача доведено їм під розпис. Ведуться картки контролю за роботою викладача по всіх напрямках, хоча основна увага приділяється контролю якості викладання та оцінки якості знань студентів. Розроблена методика і критерії оцінки кінцевих результатів вивчення дисциплін з перевіркою залишкових знань студентів шляхом написання ККР та проведення технічного заліку.

За результатами проведених ККР проводився самоаналіз на рівні викладачів, циклових комісій та спеціальностей, вноситься відповідне корегування в фор­мування вмінь та навичок студентів.

Результати самоаналізів по школі та спеціальностях заслуховуються на засіданнях педради.

Самоаналіз показує, що впродовж 3-х років робочі навчальні плани та робочі навчальні програми зі спеціальності і дисциплін виконані на 100%.

Науково-методична робота педколективу школи направлена на формування особистості випускника, як творчо мислячого фахівця, здатного приймати самостійні рішення, здібного організатора, який володіє, крім фахових, екологічними та економічними знаннями.

Викладачі вміло використовують можливості (в межах 15% програмного матеріалу) вносити зміни до РНП. Це дає змогу оперативно вносити до програмного матеріалу нове в  культуру та освіту тощо.

У РНП передбачаються години для самостійної роботи студентів, що реально дозволяє індивідуалізувати процес навчання, а також сприяє формуванню самостій­ності мислення майбутнього фахівця.

Одночасно викладачі намагаються забезпечити зв'язок професійної діяльності майбутніх фахівців з гуманістичними вимогами сьогодення.

У закладі працює методичний кабінет, який забезпечує організацію методичних заходів з питань створення методичного забезпечення дисциплін, впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення ділової майстерності викладачів.

Основні напрямки роботи методичного кабінету:

- впровадження в навчальний процес державних стандартів освіти;

- розгляд діючих навчальних програм, аналіз їх відповідності освітньо-кваліфікаційним характеристикам спеціальностей та ОПП;

- допомога викладачам у опануванні новими формами та методами навчання;

- закріплення за молодими викладачами досвідчених педагогів і надання їм методичної допомоги у створенні науково-методичного забезпечення дисциплін;

- аналіз авторських методичних розробок;

- проведення конференцій, семінарів, диспутів з метою підвищення педагогічної майстерності і накопичення передового досвіду щодо проведення занять нетрадиційними способами тощо.

Методична робота на всіх рівнях направлена, в першу чергу, на вдосконалення методики викладання на основі створення методичного комплексу з дисципліни. Наявність методичного комплексу при паспорти­зації і атестації кабінетів оцінювалось найвищою оцінкою.

 Провідну роль у вирішенні питань з розв'язанням навчально-методичних проблем, пов'язаних з підготовкою фахівців належить цикловим комісіям.

Методична робота циклових комісій продовж останніх 3-х років направлена на удосконалення методкомплексу з дисциплін, створення методичного забезпечення самостійної роботи студентів, а основне – забезпечення якості підготовки спеціалістів, підготовку конкурентоспроможних фахівців згідно вимог державних стандартів освіти.

Циклова комісія  музично-практичних дисциплін приділяє належну увагу пошукові нових методичних форм організації навчального процесу, застосуванню активних методів навчання та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності викладачів циклу, а саме головне – забезпеченню знань і вмінь майбутнього фахівця на рівні вимог ОКХ та ОПП із спеціальності. Засідання циклової комісії проводиться регулярно 1 раз на місяць (а в разі потреби і позачергово).

Вхід на сайт
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031